Thẻ Bội tăng Đầu tư ASD của AscendEX, là thẻ bội tăng lợi nhuận dành cho các sản phẩm đầu tư ASD. Người dùng thẻ có thể thu được lợi nhuận đầu tư X5 lần từ các sản phẩm đầu tư ASD. 

 

Tổng quan Chức năng Thẻ

Thẻ Bội tăng Đầu tư ASD được thiết kế để nhân bội lợi nhuận mà người dùng thu được từ các sản phẩm đầu tư ASD. Với một Thẻ Bội tăng Đầu tư ASD, tối đa 10.000 ASD trong tài khoản của người dùng sẽ được X5 lần để tính toán lợi nhuận đầu tư ASD. 

Dưới đây là hai tình huống để xem xét tính toán lợi nhuận từ Thẻ Bội tăng Đầu tư ASD.  

Tình huống Một: Nếu bạn có nhiều hơn 10.000 ASD trong tài khoản, bạn có thể mua nhiều hơn một thẻ. Khi tính toán lợi nhuận đầu tư ASD, sẽ sử dụng một thẻ để nhân 10.000 ASD trong tài khoản của bạn lên X5 lần và sẽ sử dụng N thẻ để nhân N*10.000 ASD trong tài khoản của bạn lên X5 lần. (Lưu ý, N≤15) 

Ví dụ:

Giả sử bạn có 101.000 ASD trong tài khoản và hiện tại Thẻ Bội tăng Đầu tư ASD có giá là 1.000 ASD. Khi sử dụng 1.000 ASD để mua một Thẻ Bội tăng Đầu tư ASD, phần của bạn trong nhóm phân phối nền tảng sẽ dựa trên hạn ngạch đầu tư ASD có hiệu lực mới được tính toán như sau:

90.000 ASD + 10.000 ASD *5 = 140.000 ASD

Do đó, bạn sẽ nhận được khoản lợi nhuận đầu tư tương đương với lượng nắm giữ 140.000 ASD.

Tương tự như vậy, khi sử dụng 2.000 ASD để mua hai Thẻ Bội tăng Đầu tư ASD, phần của bạn trong nhóm phân phối nền tảng sẽ dựa trên hạn ngạch đầu tư ASD có hiệu lực mới được tính toán như sau:

79.000 ASD + 10.000 ASD*5*2 = 179.000 ASD

Do đó, bạn sẽ nhận được khoản lợi nhuận đầu tư tương đương với lượng nắm giữ 179.000 ASD. 

Tình huống Hai: Nếu bạn có ít hơn 10.000 ASD trong tài khoản, theo mặc định bạn chỉ có thể mua một Thẻ Bội tăng Đầu tư ASD. Khi tính toán lợi nhuận đầu tư ASD, sẽ sử dụng một thẻ để nhân số lượng ASD thực tế trong tài khoản của bạn lên X5 lần. 

Ví dụ:

Giả sử bạn có 9.000 ASD trong tài khoản và hiện tại Thẻ Bội tăng Đầu tư ASD có giá là 1.000 ASD. Khi sử dụng 1.000 ASD để mua một Thẻ Bội tăng Đầu tư ASD, phần của bạn trong nhóm phân phối nền tảng sẽ dựa trên hạn ngạch đầu tư ASD có hiệu lực mới được tính toán như sau:

8.000 ASD *5 = 40.000 ASD

Do đó, bạn sẽ nhận được khoản lợi nhuận đầu tư tương đương với lượng nắm giữ 40.000 ASD.

Xin lưu ý, tài khoản có số dư dưới 10.000 ASD sẽ chỉ có thể mua một Thẻ Bội tăng Đầu tư ASD theo mặc định. 

 

Thông tin Phát hành Thẻ

Để mua Thẻ Bội tăng Đầu tư ASD, người dùng có thể đăng nhập vào trang web chính thức của AscendEX, nhấn vào biểu tượng phía bên phải thanh điều hướng, và chọn Thẻ Bội tăng Đầu tư ASD trong danh sách thả xuống. Xem thông tin phát hành thẻ dưới đây:

Lịch Phát hành: Phát hành 10 ngày một lần

Thời gian Phát hành: Hai đợt phát hành lần lượt vào lúc 12:00 sáng và 12:00 đêm theo giờ UTC trong ngày phát hành

Giá: Điều chỉnh động theo giá ASD

Tổng lượng Phát hành mỗi lần: Điều chỉnh động theo mỗi lần phát hành

Thời hạn Hiệu lực: 10 ngày

Giới hạn Mua: Mỗi tài khoản chỉ được mua một lần trong ngày phát hành, mua tối đa 15 thẻ.

Token Thanh toán: ASD

 

Quy tắc Sử dụng Thẻ

  1. Thẻ Bội tăng Đầu tư ASD chỉ được sử dụng cho các sản phẩm đầu tư ASD.
  2. Sau khi mua, Thẻ Bội tăng Đầu tư ASD sẽ tự động kích hoạt và áp dụng cho tài khoản vào ngày hôm sau. Một Thẻ Bội tăng Đầu tư ASD sẽ chỉ có hiệu lực trong 10 ngày.
  3. Trong thời gian hiệu lực của Thẻ Bội tăng Đầu tư ASD, hệ thống sẽ tự động tính toán lợi nhuận được nhân bội. 
  4. Trong khi sử dụng, Thẻ Bội tăng Đầu tư ASD sẽ nhân bội số dư ASD trong các tài khoản của người dùng để tăng thu nhập theo thứ tự ưu tiên sau: Trước tiên, theo mặc định, thẻ sẽ nhân bội lượng ASD được sử dụng cho các sản phẩm đầu tư ASD trong tài khoản giao ngay của người dùng. Nếu không có đủ ASD trong tài khoản giao ngay, thẻ sẽ nhân bội lượng ASD trong tài khoản đầu tư. Trong trường hợp này, thẻ sẽ ưu tiên nhân bội phần ASD mà trước đó đã từng được nhân bội bằng Thẻ Bội tăng Đầu tư ASD.
  5. Không thể kết hợp dùng nhiều Thẻ Bội tăng Đầu tư ASD cho cùng một hạn ngạch đầu tư ASD.
  6. Không thể quy đổi sớm hoặc giao dịch lượng ASD đang trong phạm vi áp dụng Thẻ Bội tăng Đầu tư ASD. Khi thẻ hết hiệu lực, các token ASD đó sẽ tự động đăng ký sản phẩm đầu tư ASD thông thường và có thể quy đổi.
  7. Giá và tổng lượng phát hành trong mỗi lần phát hành Thẻ Bội tăng Đầu tư ASD sẽ được điều chỉnh động và theo giá thực tế vào ngày phát hành.
  8. Tất cả lượng token ASD được sử dụng để mua Thẻ Bội tăng Đầu tư ASD sẽ được coi là tiêu thụ ASD.
  9. Khi người dùng mua Thẻ Bội tăng Đầu tư ASD, lượng token ASD sử dụng để thanh toán sẽ được khấu trừ theo thứ tự sau: tài khoản giao ngay, tài khoản đầu tư. 
  10. Hạn ngạch đầu tư ASD được nhân bội (5 lần) sẽ được tính vào Tổng hợp Hạn ngạch Đăng ký ASD có Hiệu lực của Người Dùng.

 

AscendEX có quyền giải thích và điều chỉnh cuối cùng đối với các quy tắc sử dụng Thẻ Bội tăng Đầu tư ASD.