Cộng đồng
Customer Support
Trợ giúp

Thẻ bội tăng Airdrop ∙ Để có nhiều phần thưởng
Xem quy định chi tiết về chương trình

Thẻ bội tăng Airdrop

--

Multiplier

Thẻ bội tăng Airdrop

Thời gian giới hạn chỉ (Số dư--Thẻ)

Price
-- ASD/Suất

• Trước khi mua thẻ bội tăng, những hạng mục đã hưởng Airdrop sẽ không có hiệu lực

• Sau khi mua thẻ bội tăng Airdrop, các hạng mục Airdrop được hưởng Airdrop gấp 3 lần trên hạn mức cũ.

• Một tấm thẻ bội tăng Airdrop có thể được hưởng 5 lần bội tăng Airdrop hạng mục

• Mỗi lần mở thẻ bội tăng Airdrop, mỗi người giới hạn mua một tấm thẻ bội tăng Airdrop, không được mua quá hạn mức.

• Nếu người dùng đã có được Airdrop, nhưng không mở khóa trong thời gian quy định, sẽ bị xem là đã sử dụng cơ hội bội tăng Airdrop một lần.

• In order to purchase an Airdrop Multiple Card, you must complete the account verification process.

Chi tiết Airdrop
Đang tải...

Đang tải...