Cộng đồng
Customer Support
Trợ giúp

Phí giao dịch giao ngay
Phí giao dịch tương lai
Cảnh báo

• Phí suất của giao dịch tiền mặt và giao dịch đòn bẩy bằng nhau và có chung các điều kiện mức;

• Tính toán độc lập phí suất và điều kiện mức của giao dịch hợp đồng vĩnh cửu;

• Phí suất thủ tục của cặp giao dịch UAT/USDT được tính theo mức 0,2%;

• Tỷ lệ hoa hồng cho các cặp giao dịch ASDP / USDT được tính là 0,5%.

Sign in to check VIP Level

Phương thức tính cấp độ VIP

• AscendEX adopts a tiered VIP transaction fee structure. VIP tiers will have discounts set against base trading fees and are based on trailing 30-day trade volume (in USDT) and trailing 30-day average unlocked ASD holdings.

• User’s trailing 30-day trade volume (in USDT) will be calculated every day at UTC 0:00 based on the daily average price of each trading pair.

• User’s trailing 30-day average unlocked ASD holdings will be calculated every day at UTC 0:00 based on the user’s average holding period.

• AscendEX will take snapshots of trade volume and unlocked ASD holdings in users’ sub-accounts every day at UTC 0:00 and combine them into each parent account.

Sub-account VIP Fee

Each parent account’s VIP level is determined by the trailing 30-day trade volume and the trailing 30-day average unlocked ASD holdings of the parent account and sub-accounts. VIP fee requirements for the existing sub-accounts will follow that of each parent account.

Không có dữ liệu