Thẻ đầu tư kép ASD

∙ Nhân 5 lợi nhuận đầu tư với một thẻ
0 Ngày

-- ASD/Suất

--

Có sẵn: 0 Suất (Tổng 0 Suất)

Thời gian hiệu lực:0 Ngày(-- - --)

Thẻ đầu tư kép ASD
Giá
-- ASD/Suất
Có hiệu lực với
0 Ngày
Hạn ngạch đầu tư có hiệu lực
-- ASD
Số dư tiền mặt
Qty

Điều khoản & điều kiện

1. Người dùng cần mua Thẻ bội tăng đầu tư ASD với Hạn ngạch Đầu tư ASD/ASD khả dụng trong Tài khoản Tiền mặt. Với một Thẻ bội tăng, tối đa 10,000 ASD trong Tài khoản tiền mặt của người dùng sẽ được nhân với 5 khi tính toán cổ phần cá nhân trong vùng phân phối nền tảng. Do đó, 10,000 ASD với Thẻ bội tăng có cổ phần cá nhân như khoản đầu tư 50,000 ASD.

2. Khi số dư ASD trong Tài khoản tiền mặt của người dùng nhỏ hơn 10,000 ASD, số dư thực tế sẽ được sử dụng để tính toán.

3. Thẻ được bán 10 ngày một lần với hai đợt phát hành lúc 0:00 UTC và 12:00 UTC. Mỗi người dùng được mua một lần. Giới hạn mua là 15 thẻ một lần mua với mỗi tài khoản người dùng. Thẻ sẽ được tự động kích hoạt và áp dụng cho tài khoản vào ngày hôm sau khi mua thẻ.

4. ASD trong phạm vi của Thẻ bội tăng đầu tư ASD không thể được quy đổi sớm hoặc dùng để lưu hành. Khi hết hạn, các ASD tokens đó sẽ được tự động đăng ký Sản phẩm đầu tư ASD thông thường.

5. Ưu tiên bội tăng: ASD có sẵn trong Tài khoản tiền mặt > Hạn ngạch đầu tư ASD trong Tài khoản tiền mặt. Tuy nhiên, nếu có ASD tokens còn lại từ thời gian bội tăng trước đó, thì (các) thẻ mới mua sẽ được ưu tiên áp dụng cho cùng lượng ASD.

6. Ưu tiên Tiêu thụ: ASD có sẵn trong Tài khoản tiền mặt > Hạn ngạch đầu tư ASD trong Tài khoản tiền mặt.