Thẻ điểm

∙ Đối với lãi ký quỹ chiết khấu
Xem giới thiệu về thẻ tích điểm

Thẻ điểm

--

Lãi tương đương có thể khấu trừ -- USDT

1 điểm = 1USDT lãi đòn bẩy cùng giá trị

Thẻ điểm
Giá
-- ASD/Suất
Số dư khả dụng
-- ASD
Qty
Thẻ tích điểm còn lại hiện tại: Đăng nhập Xem sau
Điều khoản & điều kiện

1. Khi mua thẻ tích điểm, hệ thống sẽ căn cứ theo mức giá bình quân trong vòng 1 giờ gần nhất trên thị trường để tính, mỗi 5 phút cập nhật một lần.

2. Khi kết toán lãi vay, thẻ tích điểm sẽ tự động trừ lãi, hệ thống sẽ theo thị trường để tính lãi bạn phải trả thành USDT, và trừ đi số điểm tương ứng.