Giá chỉ số

Giá chỉ số của các hợp đồng tương lai được tính toán dựa trên giá giao ngay của nhiều sàn giao dịch trên thị trường. 

Giá chỉ số cho các hợp đồng tương lai vĩnh viễn của AscendEX được tính bằng trung bình giá giao ngay của Binance, Huobi, OKEx, Poloniex và AscendEX sau khi loại trừ giá cao nhất và thấp nhất. 

Giá chỉ số có thể giúp ngăn chặn thao túng giá tương lai một cách hiệu quả, vì có tham chiếu giá giao ngay của nhiều sàn giao dịch thay vì giá của một sàn giao dịch. Một sàn giao dịch sẽ có nguy cơ bị thao túng giá cao hơn, nhưng nhiều sàn giao dịch thì ít có nguy cơ bị thao túng giá cùng một lúc. Áp dụng hệ thống giá chỉ số sẽ làm giảm tác động tiềm tàng của một sàn giao dịch đối với toàn bộ thị trường. Giá chỉ số được tính toán bằng cách tham chiếu giá giao ngay của nhiều sàn giao dịch chính trên thị trường, phản ánh mức giá chung của thị trường tương lai tiền mã hóa.

 

Giá Tham chiếu

Giá tham chiếu là ước tính giá hợp lý của hợp đồng vĩnh viễn. Giá tham chiếu chỉ ảnh hưởng đến lãi/lỗ chưa thực nhận và giá thanh lý bắt buộc nhưng không ảnh hưởng đến lãi/lỗ thực nhận. 

Giá Tham chiếu = Giá Chỉ số + Giá Có Bù 

Giá tham chiếu được sử dụng để tính toán lãi/lỗ chưa thực nhận và làm cơ sở thanh lý bắt buộc, ngăn chặn các lệnh ký quỹ bất hợp lý. Vì lãi/lỗ chưa thực nhận là mấu chốt trong việc bắt buộc thanh lý các vị thế tương lai, nên việc tính toán chính xác lãi/lỗ chưa thực nhận có ý nghĩa rất quan trọng để tránh thanh lý bắt buộc không đáng có. Các giao dịch tương lai truyền thống thường sử dụng giá giao dịch mới nhất để tính toán lãi/lỗ chưa thực nhận, các vị thế tương lai có thể bị thanh lý trong trường hợp có sự thao túng ác ý trên thị trường hoặc biến động giá do thanh khoản kém, v.v. Tuy nhiên, giá tham chiếu thường được sử dụng để tính toán lãi/lỗ chưa thực nhận của các vị thế tương lai vĩnh viễn. So với giá giao dịch mới nhất, giá tham chiếu có tham chiếu giá giao ngay và phí bù của nhiều sàn giao dịch để tính toán lãi/lỗ chưa thực nhận. Vì vậy sử dụng giá tham chiếu sẽ phù hợp hơn để làm cơ sở cho việc thanh lý bắt buộc, nhằm ngăn chặn hiệu quả việc thanh lý bắt buộc không đáng có do thị trường bất ổn nghiêm trọng hoặc thanh khoản kém, giúp bảo vệ quyền lợi của người dùng, giảm thiểu thua lỗ không đáng có, và tăng cường sự ổn định của thị trường tương lai.

 

Hướng dẫn Kiểm tra Giá Tham chiếu và Giá Chỉ số

PC:

APP: