Lệnh Chỉ giảm là gì? 

Lệnh Chỉ giảm (Reduce Only Order) là lệnh chỉ cho phép giảm vị thế, để đảm bảo vị thế của người dùng không bao giờ tăng một cách không chủ đích. Nếu Lệnh Chỉ giảm có thể làm tăng vị thế của người dùng bằng bất kỳ cách nào, lệnh đó sẽ bị hủy ngay lập tức hoặc quy mô hợp đồng sẽ được điều chỉnh để không tăng vị thế.

 

Đặc tính:

1.     Lệnh Chỉ giảm là một tùy chọn đặt lệnh chỉ cho phép giảm quy mô vị thế của người dùng. Vui lòng không chọn khi bạn muốn mở vị thế hoặc tăng vị thế, nếu không, sẽ không đặt lệnh được.

2.     Chỉ có thể đặt lệnh chỉ giảm với số lượng nhỏ hơn hoặc bằng quy mô hợp đồng của vị thế mở hiện tại, nếu không, lệnh sẽ tự động bị giảm hoặc bị hủy.

3.     Chức năng "đóng với giá thị trường/giới hạn" trong mục Vị thế đã bao gồm chức năng Chỉ giảm.

4.     Hỗ trợ thực hiện chức năng trên máy tính. 

 

Ưu điểm: 

Nói chung, Lệnh Chỉ giảm được sử dụng trong trường hợp người dùng muốn tránh đặt lệnh là các vị thế mở. Đơn giản là, Lệnh Chỉ giảm tương đương với việc thêm chức năng bổ trợ cho vị thế mà người dùng đang nắm giữ, để đảm bảo chỉ đóng vị thế mà không vô tình tăng vị thế.  

Ví dụ:

Hiện bạn đang nắm giữ 10 hợp đồng mua BTCUSD tại mức 10.000 USDT và cũng đặt lệnh cắt lỗ tại mức 8.000 USDT. Bạn muốn bán các hợp đồng bằng lệnh chốt lời tại mức giá giới hạn là 15.000 USDT. Dưới đây là 2 ví dụ đặt lệnh Chốt lời khi có chọn và không chọn tùy chọn lệnh Chỉ giảm: 

※ Không chọn tùy chọn Chỉ giảm

Nếu giá BTC tăng lên 15.000 USDT như dự kiến, bạn có thể kiếm lời khi bán 10 hợp đồng mua BTCUSD.  

Nếu giá giao dịch BTC lần cuối giảm xuống mức 8.000 USDT và kích hoạt lệnh cắt lỗ trước, rồi mới tăng lại mức 15.000 USDT, lệnh giới hạn chốt lời ban đầu có thể sẽ được thực hiện, khiến người dùng mở vị thế không mong muốn với 10 hợp đồng bán BTCUSD tại mức 15.000 USDT.

※ Có chọn tùy chọn Chỉ giảm 

Trong cùng trường hợp đó, mặc dù giá giao dịch BTC lần cuối đã kích hoạt lệnh cắt lỗ trước và bán 10 hợp đồng mua BTCUSD, lệnh giới hạn chốt lời tương ứng tại mức15.000 USDT sẽ tự động bị hủy do tùy chọn Chỉ giảm, vì thế đảm bảo không thực hiện lệnh để ngăn chặn việc mở các vị thế bán khống tương lai ngoài ý muốn cho 10 hợp đồng BTCUSD. 

 

Thiết lập Lệnh Chỉ giảm

Trên Máy tính: Trang Chi tiết Giao dịch Tương lai