Dưới đây là hai cách kiểm tra lịch sử mua tiền mã hóa bằng thẻ tín dụng/ghi nợ của bạn.

 

I. Truy vấn trên Trang Mua Tiền mã hóa bằng Thẻ tín dụng/Ghi nợ

1. Đăng nhập vào trang web chính thức của AscendEX, nhấn vào mục Đầu tư ở phía trên bên trái trong thanh điều hướng trên trang chủ, và chọn Mua Tiền mã hóa - Thẻ tín dụng/Ghi nợ trong danh sách thả xuống.

2. Trên trang mua tiền mã hóa, nhấn vào Lịch sử Đơn hàng dưới khu vực thao tác giao dịch. 

3. Trên trang lịch sử đơn hàng, bạn có thể xem lịch sử mua tiền mã hóa với các thông tin sau: loại token, ngày mua, kênh mua, phương thức thanh toán, số lượng mua, số tiền pháp định đã thanh toántrạng thái. Bạn cũng có thể lọc để xem các đơn hàng dựa trên loại token, phương thức thanh toán, kênh muangày mua

 

II. Truy vấn trên Trang Đơn Mua Tiền mã hóa

1. Đăng nhập vào trang web chính thức của AscendEX, nhấn vào mục Đơn hàng của Tôi ở phía trên bên phải trong thanh điều hướng trên trang chủ và chọn Lịch sử Đơn hàng trong danh sách thả xuống.

2. Trên trang lịch sử đơn hàng, bạn có thể xem lịch sử mua tiền mã hóa với các thông tin sau: loại token, ngày mua, kênh mua, phương thức thanh toán, số lượng mua, số tiền pháp định đã thanh toántrạng thái. Bạn cũng có thể lọc để xem các đơn hàng dựa trên loại token, phương thức thanh toán, kênh muangày mua