Concordium

ROI Đứng đầu 24H107.2%

Concordium is a Layer-1 Proof of Stake permissionless, decentralized, science-backed and sustainable blockchain with an ID layer to ease regulatory compliance. Fast and effective finality with low transaction fees paid in CCD (Concordium´s native tokens), and kept stable in EURO terms.

Thời gian: 2022-04-12 02:00:00 - 2022-04-12 11:00:00 (UTC)

Giá Đăng ký

Token Thanh toán

Đăng ký/Số tiền Chiến thắng

Tổng Phần thưởng Quay số May mắn

Tổng Phần thưởng Tham gia

-- ASD / ASDP 2,000 CCD 400,000 CCD 100,000 CCD

Chu kỳ Dự án

 • 1

  Giai đoạn Khởi động -- (UTC)

 • 2

  Giai đoạn Đăng ký -- (UTC)

 • 3

  Giai đoạn Quay số May mắn 1000-01-01 00:00:00 (UTC)

 • 4

  Giai đoạn Phân phối Token -- (UTC)

Đăng ký

Giá Đấu giá --

Điều kiện

Để tuân thủ yêu cầu nền tảng, người tham gia cần xác minh tài khoản
Người dùng ở các khu vực sau đây không thể tham gia sự kiện:
Điều kiện Khối lượng Giao dịch/Nắm giữ Trung bình