Quy tắc thế chấp

Thế chấp

T Ngày Bắt đầu thế chấp (Đã nhận ủy quyền)
T+-- Ngày Bắt đầu tính toán lợi nhuận (Tham gia Staking)
T+-- Ngày Bắt đầu phân phối lợi nhuận (Phần thưởng nhận được sau mỗi ngày)

Giải chấp

Loại hình Giải chấp
Chu kỳ 0 Ngày
Phí thủ tục

Giới thiệu dự án