Apecoin

ROI Đứng đầu 24H79.25%

APE is an ERC-20 governance and utility token used within the APE Ecosystem to enhance member engagement and build a diverse and decentralized community.

Thời gian: 2022-04-06 02:00:00 - 2022-04-06 11:00:00 (UTC)

Giá Đăng ký

Token Thanh toán

Đăng ký/Số tiền Chiến thắng

Tổng Phần thưởng Quay số May mắn

Tổng Phần thưởng Tham gia

-- USDT 7 APE 5,600 APE 1,400 APE

Chu kỳ Dự án

 • 1

  Giai đoạn Khởi động -- (UTC)

 • 2

  Giai đoạn Đăng ký -- (UTC)

 • 3

  Giai đoạn Quay số May mắn 1000-01-01 00:00:00 (UTC)

 • 4

  Giai đoạn Phân phối Token -- (UTC)

Đăng ký

Giá Đấu giá --

Điều kiện

Để tuân thủ yêu cầu nền tảng, người tham gia cần xác minh tài khoản
Người dùng ở các khu vực sau đây không thể tham gia sự kiện:
Điều kiện Khối lượng Giao dịch/Nắm giữ Trung bình