Bitcoin

ROI Đứng đầu 24H113.98%

Bitcoin is a digital asset and a payment system invented by Satoshi Nakamoto who published a related paper in 2008 and released it as open-source software in 2009. The system featured as peer-to-peer; users can transact directly without an intermediary. Transactions are verified by network nodes and recorded in a public distributed ledger called the blockchain. The ledger uses bitcoin as its unit of account.

Thời gian: 2021-12-28 13:00:00 - 2021-12-28 14:00:00 (UTC)

Giá Đăng ký

Token Thanh toán

Đăng ký/Số tiền Chiến thắng

Tổng Phần thưởng Quay số May mắn

Tổng Phần thưởng Tham gia

-- USDT 0.001 BTC 1.5 BTC 0.5 BTC

Chu kỳ Dự án

 • 1

  Giai đoạn Khởi động -- (UTC)

 • 2

  Giai đoạn Đăng ký -- (UTC)

 • 3

  Giai đoạn Quay số May mắn 1000-01-01 00:00:00 (UTC)

 • 4

  Giai đoạn Phân phối Token -- (UTC)

Đăng ký

Giá Đấu giá --

Điều kiện

Để tuân thủ yêu cầu nền tảng, người tham gia cần xác minh tài khoản
Người dùng ở các khu vực sau đây không thể tham gia sự kiện:
Điều kiện Khối lượng Giao dịch/Nắm giữ Trung bình