เงื่อนไขการฟาร์มเพื่อผลตอบแทน

ฝาก

T วัน
ฝาก (ฝากสำเร็จ)
T+-- วัน
เริ่มคำนวณรางวัล ((เข้าร่วมการฟาร์มเพื่อผลตอบแทน)
T+-- วัน
เริ่มต้นรับรางวัล (รางวัลที่ได้รับประจำวัน)

ถอนคืน

ช่วงเวลาถอนคืน -- วัน
T+N วัน
หยุดการคำนวณรางวัล (หยุดการฟาร์มเพื่อผลตอบแทน)
T+N+-- วัน การถอนสำเร็จแล้ว

แนะนำโครงการ