1.    Nhấp vào liên kết dưới đây để kiểm tra tỷ lệ cấp vốn theo thời gian thực trên AscendEX.

https://www.ascendex.com/va/futures/feerate/current

 

2.    Nhấp vào liên kết dưới đây để kiểm tra lịch sử tỷ lệ cấp vốn trên AscendEX.

https://www.ascendex.com/va/futures/feerate/history

 

3.    Kiểm tra tỷ lệ cấp vốn trên các giao diện hiện có của Hợp đồng Tương lai AscendEX:

1)    Máy tính (Phiên bản tiêu chuẩn)

2)    Máy tính (Phiên bản chuyên nghiệp)

3)    Ứng dụng