Sao chép giao dịch

--

--

Bắt đầu ở2023-02-03

Lượt người đăng ký

-- USDT/Tháng

--

Tài sản trong tài khoản

$ --

Lợi nhuận hàng tháng

$ 0.00

Lợi nhuận hàng năm

$ --

Lợi nhuận tích lũy

$ --

Thu hồi tối đa

0.00%

Vị thế hiện tại (BTCUSDT)

Lợi nhuận hàng tháng%

0.00%

Tỷ suất lợi nhuận hàng năm

--%

Tỉ suất lợi nhuận lũy kế

0.00%

Hệ số Sharpe

0.00

Giao dịch lịch sử
Ngày tháng UTC
Cặp
Phương hướng
Giá tiền đơn đặt hàng
Số lượng đơn hàng
Trạng thái
Không có dữ liệu

Không có dữ liệu

Cảnh báo rủi ro
Theo dõi hoặc sao chép quyết định giao dịch của nhân viên giao dịch khác là hành vi có độ rủi ro cao, có thể khiến bạn bị tổn thất tài sản. Trước khi sử dụng dịch vụ theo dõi chiến lược, bạn phiếu đánh giá chi tiết rủi ro. Thông tin về dịch vụ theo dõi chiến lược không được coi là lời khuyên đầu tư do AscendEX cung cấp hoặc đại diện AscendEX cung cấp. Kết quả trước đây của bất cứ người dùng AscendEX nào không đại diện cho hiệu suất tương lai.