Sao chép giao dịch

--

--

Bắt đầu ở2023-12-04

Lượt người đăng ký

-- USDT/Tháng

--

Tài sản trong tài khoản

$ --

Lợi nhuận hàng tháng

$ 0.00

Lợi nhuận hàng năm

$ --

Lợi nhuận tích lũy

$ --

Thu hồi tối đa

0.00%

Vị thế hiện tại (BTCUSDT)

Lợi nhuận hàng tháng%

0.00%

Tỷ suất lợi nhuận hàng năm

--%

Tỉ suất lợi nhuận lũy kế

0.00%

Hệ số Sharpe

0.00

Giao dịch lịch sử
Ngày tháng UTC
Cặp
Phương hướng
Giá tiền đơn đặt hàng
Số lượng đơn hàng
Trạng thái
Không có dữ liệu

Không có dữ liệu