Quy tắc Khai thác thanh khoản

Nạp tiền

T Ngày
Nạp tiền (Đã nhận tiền nạp)
T+-- Ngày
Bắt đầu tính toán phần thưởng (Tham gia Khai thác thanh khoản)
T+-- Ngày
Bắt đầu phân phối phần thưởng (Phần thưởng nhận được hàng ngày)

Quy đổi

Thời gian quy đổi -- Ngày
T+N Ngày
Dừng tính toán phần thưởng (Dừng khai thác thanh khoản)
T+N+-- Ngày Hoàn thành rút về

Giới thiệu dự án