สินทรัพย์ฟิวเจอร์ส

สินทรัพย์ฟิวเจอร์ส หมายถึง ยอดสินทรัพย์ที่แท้จริงของบัญชีฟิวเจอร์สของผู้ใช้ ซึ่งก็คือผลรวมของเงินฝาก + กำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง (PnL) + กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

 

มาร์จิ้นรวม

สินทรัพย์ฟิวเจอร์สในบัญชีฟิวเจอร์สของผู้ใช้จะถูกใช้เป็นมาร์จิ้นทั้งหมด

 

ราคาเข้า

ราคาเข้า คือ ผลรวมของราคาต้นทุนเฉลี่ยและราคาต้นทุนจริงสำหรับการเปิดคำสั่งซื้อขายฟิวเจอร์ส ราคานี้จะใช้ในการคำนวณกำไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของสถานะฟิวเจอร์สของผู้ใช้ โดยสถานะฟิวเจอร์สต่าง ๆ ของโทเคนเดียวกันในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง (Long หรือ Short) จะถูกคำนวณรวมกันทั้งหมด ตัวอย่างเช่น หากคุณเปิดสถานะ Long สำหรับสัญญา 10 BTC ที่ราคา 10,000 USDT และสถานะ Long สำหรับสัญญา 10 BTC ที่ราคา 12,000 USDT ราคาเข้าของคุณจะเท่ากับ 11,000 USDT จากการคำนวณ “10,000 USDT * 10 + 12,000 USDT * 10 / 10+10” 

 

กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

กำไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง หมายถึง กำไรหรือขาดทุนโดยประมาณของสถานะของผู้เทรด ซึ่งเป็นมูลค่ากำไรขาดทุนโดยประมาณที่คำนวณจากราคามาร์กหลังการปิดสถานะ กาคำนวณจะเป็นไปตามราคามาร์กแบบเรียลไทม์ จึงเรียกอีกอย่างว่ากำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงเป็นข้อมูลสำหรับอ้างอิง แต่ไม่ใช่กำไรหรือขาดทุนที่แท้จริงหลังจากการปิดสถานะ 

กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกคำนวณจากช่องว่างระหว่างราคาเข้าและราคามาร์ก โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง:

กำไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของสถานะ Long = (ราคามาร์ก – ราคาเข้า) * สถานะ

กำไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของสถานะ Short = (ราคาเข้า – ราคามาร์ก) * สถานะ 

ตัวอย่างเช่น หากคุณเปิดสถานะ Long สัญญา 10 BTC ที่ราคาเข้าเฉลี่ย 10,000 USDT เมื่อราคามาร์กของ BTC เพิ่มขึ้นเป็น 12,000 USDT กำไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของสถานะของคุณ คือ 20,000 USDT จากการคำนวณ “(12,000 USDT – 10,000 USDT) * 10”

 

กำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง

กำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง หมายถึง กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ปิดสถานะของตน กำไรที่เกิดขึ้นจริงสามารถนำไปใช้เป็นหลักประกันและถอนออกได้ 

กำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง คือ ความแตกต่างระหว่างราคาเข้าและราคามาร์ก โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง:

สำหรับสถานะ Long กำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง = (ราคาปิด – ราคาเข้า) * สถานะ

สำหรับสถานะ Short กำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง = (ราคาเข้า – ราคาปิด) * สถานะ

ตัวอย่างเช่น หากคุณเปิดสถานะ Long สัญญา 10 BTC ด้วยราคาเข้าที่ 10,000 USDT และปิดสถานะเมื่อ BTC ลดลงเหลือ 8,000 USDT กำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงของสถานะของคุณจะเท่ากับ (10,000 USDT – 8,000 USDT) * 10

 

กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงที่ถูกนับเป็นกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง

กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจะถูกนับเป็นกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้:

1. ปิดสถานะหรือเปิดสถานะตรงกันข้าม โดยเฉพาะการแปลงสถานะ Long สุทธิเป็นสถานะ Short สุทธิหรือการกระทำในทางกลับกัน

2. กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจะถูกนับเป็นกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงทุก ๆ 15 นาที เมื่อมูลค่าของกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงเกินกว่า 1% ของยอดหลักประกันและมีมูลค่าอย่างน้อย 10 USDT 

กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (>0) จะถูกจัดเป็นเครดิตเข้าบัญชีของผู้ใช้เป็นหลักประกันก็ต่อเมื่อมูลค่านั้นได้ถูกนับเป็นกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงแล้วเท่านั้น กำไรขาดทุนจะคำนวณเป็น USDT ที่ราคาตลาด

 

สถานะกำไรขาดทุนและ ROR

กำไรขาดทุนของสถานะ หมายถึง กำไรหรือขาดทุนของสถานะปัจจุบันตั้งแต่เปิด ส่วนอัตราผลตอบแทน (ROR) หมายถึง อัตราส่วนของกำไรต่อต้นทุนของสถานะที่เปิดอยู่ 

ROR มีวิธีการคำนวณดังนี้:

ROR ของสถานะ Long: (ราคามาร์ก / ราคาเข้า - 1) * เลเวอเรจฟิวเจอร์ส

ROR ของสถานะ Short: (1 - ราคามาร์ก / ราคาเข้า) * เลเวอเรจฟิวเจอร์ส